ÜYELİK

 • Üye Olma Hakkı ve Üyelik işlemleri
  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  Derneğe asli üye olmak için iki asli üyenin referansı gerekmektedir. Aday üye hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile mail yolu ile veya mesaj (mms,sms) ile duyurulur.        

  Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Genel kurul kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
  Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

  Üyelikten Çıkma
  Her üye yazılı olarak yada elektronik posta (e-mail,whatsapp) üzerinden   dernekten çıkma hakkına sahiptir. Elektronik posta üzerinden yapılan tüm yazışmalar üyenin kendisini bağlayacağından e-posta üzerinden gelen istifalar yönetim kurulunca dökümü alınıp karar defterine  ve üye kayıt  defterine işlenir. .yasal işlemler yerine getirilir.
  Üyenin istifa bildirimi  yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

  Üyelikten Çıkarılma
  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
  1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  6-yönetim kurulunca bir takvim yılı içerisinde 3 kez yazılı olarak mazeret bildirmeden toplantılara katılmaması.
  7-bir takvim yılı içerisinde  aidat  veya giriş aidatını  ödemeyenler üye olma haklarını kaybederler.
  yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.